Skip to Content

Promotie nieuwe houtkachels: middel om fijn stof in ons land te verminderen

CIV-Agoria: “Vervangingsbeleid kan uitstoot fijn stof van houtkachels met 90% terugdringen”

Vandaag worden er in ons land hoge fijnstofconcentraties gemeten. Die fijnstofconcentraties zijn het resultaat van een hele reeks factoren waaronder menselijke activiteiten zoals van huishoudens, land- en tuinbouw, bedrijven en transport. In een persbericht beperkt de Vlaamse Milieumaatschappij zijn advies voor het verminderen van het fijn stof echter tot één activiteit: minder hout stoken. De VMM geeft dit advies op basis van testen van oude houtkachels van 10 tot 15 jaar en een literatuurstudie uit 2009. “Het is alsof we de uitstoot van het autoverkeer zouden meten met tests op oldtimers,” stelt CIV-Agoria die de fabrikanten en importeurs van kachels en haarden groepeert. “Moderne houtkachels hebben echter een veel lagere uitstoot. Indien alle oude toestellen voor houtverbranding vervangen zouden worden door performante, moderne toestellen, zou de uitstoot van fijn stof door houtkachels met bijna 90% verminderen.” CIV-Agoria roept daarom de Vlaamse overheid, naar het voorbeeld van vele andere Europese overheden, nogmaals op om een actief vervangingsbeleid voor oudere toestellen te promoten.

CIV-Agoria schat dat momenteel 65 procent van de houtkachels in ons land ouder is dan 15 jaar.  De producenten en invoerders van houtverbrandingstoestellen wijzen erop dat landen als bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk (met belastingaftrek) een actief vervangingsbeleid voeren en zo de fijn stofuitstoot door houtverbranding terug dringen. Bovendien is er nog verdere beterschap op komst. Door investeringen in onderzoek en ontwikkeling zullen houtkachels in de nabije toekomst nog minder fijn stof creëren. “Voor onze sector is dit een engagement. We zijn bereid te blijven investeren om stapsgewijs de uitstoot ook in de toekomst verder te verminderen, zoals de autoconstructeurs dit deden en doen met de Euronormen.”

Negatief stookadvies of positief koopadvies?

De sector van de producenten en invoerders van houtverbrandingstoestellen is een lokaal verankerde economische activiteit met tal van familiebedrijven en hoopt dat de communicatie van de Vlaamse overheid in de toekomst zich niet enkel beperkt tot een negatief stookadvies: “Alle leden van Agoria-CIV hebben er zich al jaren geleden toe geëngageerd om in samenwerking met diverse overheden verder werk te maken van een verbetering van het aanbod aan performante toestellen, van een betere opleiding van installateurs, van meer sensibilisering rond de beste stookmethodes, enz.  Hierdoor daalt de bijdrage van houtkachels aan de fijn stof problematiek drastisch. Laat daarom een negatief stookadvies vergezeld gaan van een positief koopadvies voor meer performante toestellen en we krijgen een beleid dat echt werkt.”

 

 

Over Agoria

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen om en bij de 300.000 werknemers vertegenwoordigen, vertrouwen stellen in de drie pijlers van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat.